Privacyverklaring

Posted on

Privacyverklaring Financieel Kruijspunt

(versie 1.0 d.d. 22-05-2018)

Financieel Kruijspunt verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens over u. Dat is nodig om ons werk als bewindvoerder of inkomensbeheerder te doen. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de General Data Protection Regulation (GDPR, in het Nederlands de algemene verordening gegevensbescherming) vragen dat van ons. Maar ook onze beroepseer en de relatie met u als cliënt zijn belangrijke drijfveren om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen.

Uw rechten
De Autoriteit Persoonsgegevens besteedt op haar website uitgebreid aandacht aan uw rechten. Hier kunt u lezen welke mogelijkheden u heeft om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens wordt verwerkt.

Gegevens die wij verwerken
Omdat wij privacygevoelige gegevens verwerken, hebben wij onze administratie aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onze administratie opgenomen in het Meldingenregister onder nummer M1616897. Daar kunt u lezen welke gegevens wij vastleggen en met welk doel wij dat doen. Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing en vervalt de meldplicht.

Waar wij de gegevens bewaren.
Wij bewaren gegevens die wij van u zelf of van anderen krijgen. Die gegevens bewaren wij elektronisch in een beveiligde omgeving. Daarnaast liggen er gegevens vast in applicaties
(computersystemen) die wij gebruiken. Met de leveranciers van die applicaties hebben wij een overeenkomst, waarin onder andere de beveiliging van de gegevens is afgesproken.
Alleen medewerkers (bij waarneming, de waarnemer) van Financieel Kruijspunt krijgen toegang tot uw gegevens.
Financieel Kruijspunt maakt gebruik van de volgende applicaties:
– OnView van leverancier Linfosys te Goirle, voor de primaire bedrijfsprocessen. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan het bewaken van uw budget, het verrichten van betalingen, het registreren van schulden en betalingsregelingen en het afleggen van verantwoording.
– Office 365 Business premium van leverancier Microsoft B.V. te Schiphol (Nederlandse vertegenwoordiging), voor het werken met volledige aanbod aan vertrouwde Office applicaties. Online service.
– ESET Internet Security, voor de bescherming van de computer tegen verschillende soorten dreigingen voor de gegevensbeveiliging, netwerkaanvallen, fraude en spam.
– Internetbankieren van de bank(en), waar uw beheerrekening, leefgeldrekening en spaarrekeningen.
We maken back-ups om onze en uw gegevens veilig te stellen en te herstellen bij calamiteiten.
Wij hebben een overeenkomst met Linfosys gesloten, waarbij Linfosys verantwoordelijk is voor het beschermen en bewaren van de gegevens. Het transport van de gegevens gaat over een beveiligde verbinding.

Hoe lang wij de gegevens bewaren.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. In de praktijk hanteren we een bewaartermijn van vijf jaar. Dat is de termijn die de Belastingdienst aanraadt om een particuliere administratie te bewaren. Mocht er geen overeenkomst tot stand komen, of – in het geval van bewindvoering – wij niet door de kantonrechter tot bewindvoerder zijn benoemd, verwijderen we uw dossier na één jaar.​

Medische gegevens
Voor het uitvoeren van beschermingsbewind hebben we alleen financiële gegevens nodig. We vragen u dan ook om géén medische gegevens aan ons te verstrekken en/of geen medische gegevens door derden aan ons te laten verstrekken. De enige medische gegevens die wij zien, zijn de omschrijvingen op de facturen van artsen, apotheken en zorgverzekeraars en de medische gegevens die derden namens u aan ons verstrekken. Wij zullen echter niet corresponderen over uw medische gegevens. Als we bijvoorbeeld voor de aanvraag van verzekeringen gegevens over uw gezondheidstoestand nodig hebben, nemen we altijd contact met u op. U kunt er altijd voor kiezen om de informatie over uw gezondheid rechtstreeks aan de vragende partij te leveren, buiten Financieel Kruijspunt om.
Ontvangen wij medische gegevens van derden, dan zullen wij u daarover altijd in kennis stellen en kunt u aangeven of wij deze gegevens moeten verwijderen.

Gegevensverwerking binnen onze organisatie
Alleen uw contactpersoon en/of waarnemer (vervanger waarmee een waarnemingsovereenkomst getekend is) bewerkt uw gegevens. Deze contactpersoon heeft een integriteitsverklaring ondertekend en kan een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

Delen met anderen
Financieel Kruijspunt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met of namens u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij leggen verantwoording over het bewind af aan onze cliënt en aan de kantonrechter. Dat is zo in de wet bepaald.
Het landelijk Kwaliteitsbureau curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren controleert jaarlijks of Financieel Kruijspunt voldoet aan alle wettelijke eisen die aan een professionele bewindvoerder worden gesteld. Daaronder ook de eisen ten aanzien van integriteit en bedrijfsvoering.
Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen. In het kader van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de volledigheid van alle gegevens. Zij krijgt voor dat doel toegang tot de dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht.
Als u wilt dat andere personen – bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners – beschikken over uw financiële gegevens, dan geeft u ons schriftelijk of per email toestemming om die gegevens te delen.
U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per email weer intrekken, zonder opgaaf van reden.

Datalek
Zodra we merken dat gegevens in verkeerde handen zijn, melden we dat direct aan u. Dat doen we ook als we gegevens niet meer in eigen beheer hebben, bijvoorbeeld na verlies of diefstal van computerapparatuur. Daarnaast maken we direct melding van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat verlangt de wet van ons.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Financieel Kruijspunt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit betreft echter alleen het aantal bezoekers, verder worden geen gegevens bijgehouden.

Google Analytics
Financieel Kruijspunt maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy-beleid van Google hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website aan Financieel Kruijspunt te verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Financieel Kruijspunt heeft hier geen invloed op.
Financieel Kruijspunt heeft Google geen toestemming gegeven om via Financieel Kruijspunt verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij ze corrigeren. En als het onnodig blijkt om ze te bewaren, zullen wij ze verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@financieelkruijs.nl of naar Postbus 2717, 6030 AA Nederweert. Financieel Kruijspunt zal in maximaal twee werkdagen na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren.
Daarnaast krijgt iedere cliënt snel na aanvang van het bewind informatie, waardoor u in staat bent om uw banktransacties, budgetplan en schuldenoverzicht in OnView te raadplegen. U krijgt dan van ons een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee u via de website van Onview kunt inloggen.

Beveiliging
Financieel Kruijspunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Financieel Kruijspunt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Neem a.u.b. contact op met Financieel Kruijspunt wanneer:
– u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn;
– u de indruk heeft dat er aanwijzingen van misbruik zijn;
– u meer informatie wenst over de beveiliging van door Financieel Kruijspunt verzamelde persoonsgegevens en financiële gegevens.

U kunt Financieel Kruijspunt bereiken via:
– de post op het adres: Postbus 2717, 6030 AA Nederweert;
– de mail op: info@financieelkruijs.nl;
– telefoonnummer: 06-31496060.

https://www.financieelkruijs.nl is de website van Financieel Kruijspunt.
Financieel Kruijspunt is de handelsnaam waarmee ons bewindvoerderskantoor staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64309924.