Disclaimer

Posted on

Disclaimer

De inhoud van www.financieelkruijs.nl is met een grootte zorg samengesteld. Hoewel Financieel Kruijspunt tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Financieel Kruijspunt expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Financieel Kruijspunt garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Financieel Kruijspunt hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat Financieel Kruijspunt de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Financieel Kruijspunt aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Financieel Kruijspunt niet geverifieerd.

Persoonlijke gegevens

Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Financieel Kruijspunt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Financieel Kruijspunt op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Financieel Kruijspunt of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van alle medewerkers van Financieel Kruijspunt.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Financieel Kruijspunt behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.